survey.out
survey.yes
survey.no
survey.thanks
survey.thanks2

Allmän sekretesspolicy

1. Inledning

Rätten till integritet och särskilt rätten till skydd av personuppgifter är ett av värdena för ZODIAC POOL CARE EUROPE som ingår i vår etiska kod.

Målet med denna policy är att förklara för dig hur ZODIAC POOL CARE EUROPE kommer att behandla personuppgifter som kan samlas in genom olika former som finns på denna webbplats. Dina personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och endast för de ändamål som du har samtyckt till, vilket förklaras nedan i denna allmänna integritetspolicy och i var och en av integritetspolicyerna i de olika formerna.

2. Engagemang för integritet

ZODIAC POOL CARE EUROPE är helt engagerat i att följa Europeiska unionens förordningar och allmänna dataskyddsförordningar och de föreskrifter som gäller skydd av personuppgifter, vilket är ett prioriterat mål för ZODIAC POOL CARE EUROPE.

Av denna anledning har ZODIAC POOL CARE EUROPA beslutat att genomföra följande principer, integritet är grunden för att alla behandlingar är konfigurerade:

Syftet med behandlingarna.

ZODIAC POOL CARE EUROPE samlar in dina personuppgifter för att hantera dina förfrågningar och erbjuda dig de tjänster och produkter som du kanske är intresserad av. Vi behandlar specifikt dina personuppgifter för följande ändamål:

1. För att kunna sköta dina frågor, frågor eller förfrågningar från de kanaler som anges på webbplatsen och kontakta dig för att lösa dem.

2. För att förbättra våra webbsidor, tjänster, produkter och erbjuda bättre service och innehåll.

3. För att erbjuda dig åtkomst till de begränsade utrymmena på vår webbplats och, i förekommande fall, ändra informationen i din profil när du behöver det.

4. Låt dig ge din åsikt om våra produkter och därmed delta i tombolor organiserade av ZODIAC POOL CARE EUROPE.

Vid vissa tillfällen kan behandlingen av dina personuppgifter vara nödvändig för att uppfylla juridiska skyldigheter eller i förhållande till alla avtalsförhållanden som vi kan ha med dig.

I alla andra fall, och när så är lämpligt, kommer vi att begära ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter.

3. Sändning av kommersiell kommunikation.

ZODIAC POOL CARE EUROPE, inom ramen för sin marknadsföringsaktivitet, kan förse dig med registrerings- eller prenumerationsresurser till nyheter eller kommersiell information om företaget. Nämnda resurser kommer alltid att vara föremål för ditt samtycke till att skicka dem.

I händelse av att du har auktoriserat oss kommer ZODIAC POOL CARE EUROPE att skicka dig information om sina produkter, aktiviteter och personliga tjänster åt dig enligt dina smaker och preferenser. 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att ta emot kommersiell kommunikation, via länken eller knappen för detta ändamål i varje kommunikation, eller genom att kommunicera din vilja att återkalla samtycke via följande kanaler: 

(i). E-post som ska riktas till adressen dataprivacy@fluidra.com. 

(ii). Post adresserad till adressen Av. Alcalde Barnils, 69, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Spanien.

4. Internationella dataöverföringar

ZODIAC POOL CARE EUROPE, som en enhet med internationell projektion, har internationella leverantörer som kan tillhandahålla sina tjänster utanför EU, så det är möjligt att dina uppgifter behandlas utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

I vilket fall som helst kommer ZODIAC POOL CARE EUROPE att säkerställa att nämnda databehandling alltid skyddas med lämpliga garantier, vilket kan inkludera standardklausuler som godkänts av EU i fall av kontrakt som godkänts av den europeiska tillsynsmyndigheten, och att de ger tillräckliga garantier för garantin att behandlingen uppfyller kraven i den europeiska dataskyddsförordningen, samt tredjepartscertifieringar, bland andra.

 

5. Behandlings- och konserveringsperiodens varaktighet

På ZODIAC POOL CARE EUROPE är vi engagerade i att behandla personuppgifter så länge det verkligen är användbart för oss och vi kan erbjuda dig en kvalitetstjänst genom dess utnyttjande. Av denna anledning kommer vi att göra allt i tid och rimliga ansträngningar för att minimera behandlingen och bevarandet av personuppgifter.

I den meningen kommer vi att informera dig om varje förväntad behandlingsperiod och / eller bevarande av dina personuppgifter i varje datainsamlingsformulär.

I vilket fall som helst, och även om du ber oss att radera dina uppgifter, kan vi behålla och underhålla dem, under vederbörlig blockering, under den tid som krävs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter och att göra dem tillgängliga för myndigheterna med kompetens i olika frågor som är tillämpliga.

6. Utövande av rättigheter och krav inför AEPD

Som en följd av behandlingen av dina personuppgifter av ZODIAC POOL CARE EUROPE ger nuvarande lagstiftning dig en serie rättigheter. Nedan erbjuder vi en sammanfattande förklaring av varje rättighet för att underlätta dess utövande:

1. Rätt till tillgång: Du har rätt att känna till de personuppgifter som vi behandlar om dig och de syften för vilka vi behandlar dem.

2. Rätt till rättelse: Dina uppgifter kommer alltid att vara din, och som sådan kan du be oss att rätta till dem när som helst om de som visas i våra register är felaktiga.

3. Rätt till radering: Du kan när som helst begära att dina personuppgifter raderas från våra filer. Men som anges i avsnittet om dataskydd ovan, kom ihåg att under vissa omständigheter kan överensstämmelse med gällande lagstiftning förhindra att denna rätt utnyttjas effektivt.

4. Rätt till opposition: Du kan motsätta dig behandlingen av dina uppgifter i förhållande till något av de syften för vilka vi behandlar dina uppgifter, i enlighet med den sekretesspolicy som är tillämplig i varje fall.

5. Rätt till begränsning av behandlingen: Du kan begära en begränsning av behandlingen i följande fall:

6. Rätt till portabiliteten för dina data: Du har rätt att, när det är tekniskt möjligt och rimligt, begära att de personuppgifter som du har gett oss direkt överlämnas till en annan personuppgiftsansvarig. Om möjligt kommer vi att tillhandahålla dina uppgifter direkt till den andra personuppgiftsansvarige, men om de inte är det kommer vi att tillhandahålla dem till ett standardformat.

Förutsatt att vi behandlar dina uppgifter baserat på samtycke kan du återkalla dem när som helst utan att få konsekvenser för dig utöver, enligt rätten som utövas, och inte kunna erbjuda dig vissa tjänster.

Utövandet av dina rättigheter kan göras effektivt genom att kontakta ZODIAC POOL CARE EUROPE på något av följande sätt, tillsammans med en kopia av ditt identitetsdokument:

(i). Med e-post som du ska skicka till adressen dataprivacy@fluidra.com 

(ii). Post adresserad till Av. Alcalde Barnils, 69, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Spanien

Om du anser det nödvändigt kan du dessutom kontakta vår Dataskyddsombud (DPO) till e-postadressen dataprivacy@fluidra.com.

Om du har några frågor eller klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter eller andra frågor relaterade till ärendet, kan du kontakta vårt dataskyddsombud på adressen Av. Alcalde Barnils, 69, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Spanien, med hänvisning eller till "Dataskyddsdelegaten" eller via e-post till adressen dataprivacy@fluidra.com. Om du inte svarar inom en rimlig tidsperiod kan du lämna in ett krav till den spanska dataskyddsbyrån.

 

7. Integritet och säkerhet vid databehandling

Dina personuppgifter är mycket viktiga för oss och vi lovar att behandla dem med största konfidentialitet och diskretion samt att genomföra alla säkerhetsåtgärder som vi anser lämpliga och rimliga.

I denna mening förklarar och garanterar ZODIAC POOL CARE EUROPE att det har etablerat alla tekniska medel till sitt förfogande för att förhindra förlust, missbruk, ändring, obehörig åtkomst och stöld av data som tillhandahålls av användare.

8. Sociala media

Sociala nätverk är en del av det dagliga livet för många internetanvändare, och för dem har vi skapat olika profiler i dem. 

Alla användare har möjlighet att gå med på de sidor eller grupper som ZODIAC POOL CARE EUROPE har på olika sociala nätverk. 

Du måste dock komma ihåg att, om vi inte begär dina uppgifter direkt (till exempel genom marknadsföringsåtgärder, tävlingar, kampanjer eller något annat giltigt sätt), kommer dina uppgifter att tillhöra motsvarande sociala nätverk, för vilket vi rekommenderar att du Läs noga deras användningsvillkor och sekretesspolicyer, samt se till att konfigurera dina preferenser angående behandlingen av data.

9. Dataskyddspolicy

 1. BEHANDLINGSANSVARIG

Dina uppgifter kommer att behandlas av ZODIAC POOLCARE EUROPE, som ligger i ZA La Balme - 31450 BELBERAUD och med Org. Nr. FR06395068679.

 2. SYFTEN OCH LEGITIMERINGSGRUND

Uppgifterna kommer att behandlas för att ge dig stöd i förhållande till de frågor som tas upp.

Grunden för legitimering av behandlingen är tillhandahållandet av ditt samtycke.

3. ÖVERFÖRING AV DATA

Dina uppgifter kommer inte att överföras, säljas, hyras eller göras tillgängliga på något annat sätt till någon tredje part, utom till de tjänsteleverantörer av ZODIAC POOLCARE EUROPE, som utför vissa aktiviteter för ZODIAC POOLCARE EUROPE, men i inget fall kommer de att behandla uppgifter för sina egna syften. Vissa av dessa leverantörer kan vara belägna utanför Europeiska unionen, som anges i avsnittet "Internationella överföringar".

4. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

ZODIAC POOLCARE EUROPA, som en enhet med internationell projektion, har internationella leverantörer som kan tillhandahålla sina tjänster utanför EU, så det är möjligt att dina uppgifter behandlas utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

I vilket fall som helst kommer ZODIAC POOLCARE EUROPE att säkerställa att nämnda databehandling alltid skyddas med lämpliga garantier, vilket kan innefatta:

-          Typklausuler som godkänts av EU: Det handlar om avtal som godkänts av den europeiska tillsynsmyndigheten och som ger tillräckliga garantier för att säkerställa att behandlingen uppfyller kraven som fastställs i den europeiska dataskyddsförordningen.

-          Tredjepartscertifieringar: ramavtal mellan olika offentliga myndigheter som skapar ett standardiserat ramverk för databehandling i enlighet med kraven i den europeiska dataskyddsförordningen.

 5. BEHANDLINGSPERIOD

All information du tillhandahåller oss kommer att behandlas så länge de är nödvändiga ge dig stöd i förhållande till de frågor som tas upp.

I slutet av den period som anges i detta avsnitt kommer ZODIAC POOLCARE EUROPE att hålla dina uppgifter vederbörligen anonymiserade för statistiska ändamål eller marknadsundersökningsändamål, när det är möjligt, eller vederbörligen blockeras för att följa företagets juridiska skyldigheter.

Tänk också på att om någon av filerna som bifogas detta formulär, för att hjälpa till att illustrera din begäran om support, innehåller personuppgifter av något slag, kommer de att raderas automatiskt utan att behålla någon kopia av ZODIAC POOL CARE EUROPE.

6. UTÖVNING AV DINA RÄTTIGHETER

När som helst kan du återkalla ditt samtycke till någon av de behandlingar som anges ovan, men kom ihåg att detta kan innebära att vi inte kan tillhandahålla vissa tjänster som erbjuds på webbplatsen.

På samma sätt kan du utöva dina rättigheter till åtkomst, rättelse, radering, opposition, begränsning eller portabilitet genom skriftlig kommunikation adresserad till adressen Av. Alcalde Barnils, 69, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Spanien, med hänvisningen "Personuppgifter", eller via e-post till dataprivacy@fluidra.com.

Om du har några frågor eller klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter eller andra frågor relaterade till ärendet kan du kontakta vår dataskyddsdelegat på adressen Av. Alcalde Barnils, 69, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Spanien, med hänvisning eller till "Dataskyddsdelegaten" eller via e-post till adressen dataprivacy@fluidra.com. Om du inte svarar inom en rimlig tidsperiod kan du lämna in ett krav till den spanska dataskyddsbyrån.