logo-sticky

Sekretesspolicy


1. Inledning

 

Rätten till integritet och särskilt rätten till skydd av personuppgifter är ett av värdena för ZODIAC POOL CARE EUROPE (hädanefter, “FLUIDRA”),  som ingår i vår etiska kod.

 

Målet med denna policy är att förklara för dig hur FLUIDRA kommer att behandla personuppgifter som kan samlas in genom olika former som finns på denna webbplats. Dina personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och endast för de ändamål som du har samtyckt till, vilket förklaras nedan i denna allmänna integritetspolicy och i var och en av integritetspolicyerna i de olika formerna.

 

 

2. Engagemang för integritet

 

FLUIDRA är helt engagerat i att följa Europeiska unionens förordningar och allmänna dataskyddsförordningar och de föreskrifter som gäller skydd av personuppgifter, vilket är ett prioriterat mål för FLUIDRA.

 

Av denna anledning har FLUIDRA  beslutat att genomföra följande principer, integritet är grunden för att alla behandlingar är konfigurerade:

 

 • Öppenhet i databehandlingen är en av våra prioriteringar, så när vi samlar in personuppgifter om dig kommer vi att informera dig i motsvarande integritetspolicy om syftet med sådan behandling.

   

 • Vi kommer alltid att behandla de uppgifter som är absolut nödvändiga för att genomföra den informerade behandlingen.

   

 • Vi tvingar dig aldrig att tillhandahålla personuppgifter, såvida det inte är nödvändigt att tillhandahålla den tjänst du begär.

   

 • När det är möjligt kommer vi att förse dig med enkla sätt att kontrollera dina personuppgifter.

   

 • Vi kommer inte att dela data med någon tredje part, utom de leverantörer som erbjuder oss en tjänst, eller med dem som vi tidigare har informerat dig om och har gett oss ditt samtycke.Ändamål, grunder för legitimitet och bevarandeperioder för databehandlingen.

 

FLUIDRA samlar in dina personuppgifter för att hantera dina förfrågningar och erbjuda dig de tjänster och produkter som du kanske är intresserad av. Vi behandlar specifikt dina personuppgifter för följande ändamål:Ändamål

Grunder för legimitet

Bevarandeperiod

 1. För att svara på dina förfrågningar, frågor och krav gjorda via kontakformuläret.


Grunden för legitimitet är FLUIDRAs legitima intresse i att svara på dina frågor.

Förmånen för FLUIDRA är att kunna etablera en potentiell pre-kontraktuell relation med den intresserade parten och därmed kunna exakt känna till deras behov.

Förmånen för de intresserade är att kunna få tydlig och koncis information om sina frågor eller krav. 

För mer information om berättigat intresse, se avsnitt 4 i denna integritetspolicy.

All data you provide will be processed for the time necessary to fulfill your request or inquiry.

 1. För att förbättra våra webbsidor, tjänster, produkter och ge bättre service och innehåll

Grunden för legitimitet är det samtycke du har gett genom att acceptera cookies.

För mer information, var god läs vår Cookie Policy.

 

 

Vid vissa tillfällen kan behandlingen av dina personuppgifter vara nödvändig för att uppfylla juridiska skyldigheter eller i förhållande till alla avtalsförhållanden som vi kan ha med dig.

 

I alla andra fall, och när så är lämpligt, kommer vi att begära ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter.

 

 

3. Internationella dataöverföringar

 

FLUIDRA, som en enhet med internationell projektion, har internationella leverantörer som kan tillhandahålla sina tjänster utanför EU, så det är möjligt att dina uppgifter behandlas utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

I vilket fall som helst kommer FLUIDRA att säkerställa att nämnda databehandling alltid skyddas med lämpliga garantier, vilket kan inkludera standardklausuler som godkänts av EU i fall av kontrakt som godkänts av den europeiska tillsynsmyndigheten, och att de ger tillräckliga garantier för garantin att behandlingen uppfyller kraven i den europeiska dataskyddsförordningen, samt tredjepartscertifieringar, bland andra.

 

 

4. Behandlingsverksamhet baserad på berättigat intresse

 

I enlighet med vad som anges i det andra avsnittet av denna integritetspolicy kan FLUIDRA utföra behandling baserad på legitimt intresse. För att bedöma det berättigade intresset har en viktning av det berättigade intresset genomförts där vi har analyserat våra egna fördelar som personuppgiftsansvarig, samt fördelarna från tredje part, och där vi drar slutsatsen att vårt berättigade intresse på behandlingen går före användarnas intressen, rättigheter och friheter.

 

Du kan när som helst begära ytterligare information om viktningen av legitima intressen genom att kontakta vår dataskyddsombud (DPO) på adressen som anges i avsnitt 6 i denna integritetspolicy. Vi vill också ta tillfället i akt att påminna om att du har rätt att invända mot behandling utifrån berättigat intresse.5. Behandlings- och konserveringsperiodens varaktighet

 

På FLUIDRA är vi engagerade i att behandla personuppgifter så länge det verkligen är användbart för oss och vi kan erbjuda dig en kvalitetstjänst genom dess utnyttjande. Av denna anledning kommer vi att göra allt i tid och rimliga ansträngningar för att minimera behandlingen och bevarandet av personuppgifter.

 

I den meningen kommer vi att informera dig om varje förväntad behandlingsperiod och / eller bevarande av dina personuppgifter i varje datainsamlingsformulär.

 

I vilket fall som helst, och även om du ber oss att radera dina uppgifter, kan vi behålla och underhålla dem, under vederbörlig blockering, under den tid som krävs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter och att göra dem tillgängliga för myndigheterna med kompetens i olika frågor som är tillämpliga.

 

 

6. Utövande av rättigheter och krav inför Spanska Dataskyddsbyrån (AEPD)

 

Som en följd av behandlingen av dina personuppgifter av FLUIDRA ger nuvarande lagstiftning dig en serie rättigheter. Nedan erbjuder vi en sammanfattande förklaring av varje rättighet för att underlätta dess utövande:

 

1. Rätt till tillgång: Du har rätt att känna till de personuppgifter som vi behandlar om dig och de syften för vilka vi behandlar dem.

 

2. Rätt till rättelse: Dina uppgifter kommer alltid att vara din, och som sådan kan du be oss att rätta till dem när som helst om de som visas i våra register är felaktiga.

 

3. Rätt till radering: Du kan när som helst begära att dina personuppgifter raderas från våra filer. Men som anges i avsnittet om dataskydd ovan, kom ihåg att under vissa omständigheter kan överensstämmelse med gällande lagstiftning förhindra att denna rätt utnyttjas effektivt.

 

4. Rätt till opposition: Du kan motsätta dig behandlingen av dina uppgifter i förhållande till något av de syften för vilka vi behandlar dina uppgifter, i enlighet med den sekretesspolicy som är tillämplig i varje fall.

 

5. Rätt till begränsning av behandlingen: Du kan begära en begränsning av behandlingen i följande fall:

 

a. Om du anser att de uppgifter som vi behåller om dig inte är korrekta eller exakta;

b. Ja, om du anser att vi inte behandlar dina uppgifter på ett legitimt sätt, men du föredrar att vi begränsar behandlingen av densamma till att eliminera dem;

c. Om de uppgifter vi lagrar inte längre är nödvändiga för oss i enlighet med det syfte för vilket vi samlar in det, men du behöver att vi behåller det för att lämna in rättsliga anspråk;

d. Ja, efter att ha utnyttjat rätten att invända mot någon behandling väntar ett svar från vår sida.

 

6. Rätt till portabiliteten för dina data: Du har rätt att, när det är tekniskt möjligt och rimligt, begära att de personuppgifter som du har gett oss direkt överlämnas till en annan personuppgiftsansvarig. Om möjligt kommer vi att tillhandahålla dina uppgifter direkt till den andra personuppgiftsansvarige, men om de inte är det kommer vi att tillhandahålla dem till ett standardformat.

 

Förutsatt att vi behandlar dina uppgifter baserat på samtycke kan du återkalla dem när som helst utan att få konsekvenser för dig utöver, enligt rätten som utövas, och inte kunna erbjuda dig vissa tjänster.

 

Du kan utöva dina rättigheter genom att adressera FLUIDRA via ett e-postmeddelande till dataprivacy@FLUIDRA.com

 

Om du anser det nödvändigt kan du dessutom kontakta vår Dataskyddsombud (DPO) till e-postadressen dataprivacy@fluidra.com.

 

Om du har några tvivel eller klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter, eller någon annan fråga som är relaterad till ärendet, kan du kontakta vår DPO, via e-post till dataprivacy@FLUIDRA.com, med referens eller uppmärksamhet från "Dataskyddsombud". Om du inte får svar inom rimlig tid kan du lämna in ett klagomål till motsvarande dataskyddsmyndighet

 

 

7. Integritet och säkerhet vid databehandling

 

Dina personuppgifter är mycket viktiga för oss och vi lovar att behandla dem med största konfidentialitet och diskretion samt att genomföra alla säkerhetsåtgärder som vi anser lämpliga och rimliga.

 

I denna mening förklarar och garanterar FLUIDRA att det har etablerat alla tekniska medel till sitt förfogande för att förhindra förlust, missbruk, ändring, obehörig åtkomst och stöld av data som tillhandahålls av användare.

 

 

8. Sociala media

 

Sociala nätverk är en del av det dagliga livet för många internetanvändare, och för dem har vi skapat olika profiler i dem. 

 

Alla användare har möjlighet att gå med på de sidor eller grupper som FLUIDRA har på olika sociala nätverk. 

 

Du måste dock komma ihåg att, om vi inte begär dina uppgifter direkt (till exempel genom marknadsföringsåtgärder, tävlingar, kampanjer eller något annat giltigt sätt), kommer dina uppgifter att tillhöra motsvarande sociala nätverk, för vilket vi rekommenderar att noga läser deras användningsvillkor och sekretesspolicyer, samt se till att konfigurera dina preferenser angående behandlingen av data.