logo-sticky

Juridiska varningar


COPYRIGHTS


FLUIDRA COMMERCIAL SAU (nedan kallat FLUIDRA COMMERCIAL), med säte på Av. Alcalde Barnils, 69, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Spanien, registrerad i bolagsregistret i Barcelona, volym 39.131, folio 86, sida nummer B-339069, innehavare av skatteregistreringsnummer A-17583105, är ägare av webbplatsen www.zodiac-poolcare.es (nedan kallad "portalen").

 

Portalen är avsedd för användarnas personuppgifter. Uppgifterna i denna får inte användas kommersiellt, inte ens delvis, utan skriftligt förhandstillstånd från FLUIDRA COMMERCIAL.

 

Presentationen och innehållet på denna portal utgör i sin helhet ett verk som skyddas av gällande lagstiftning om immateriella rättigheter och som FLUIDRA COMMERCIAL äger. Användning eller reproduktion, även delvis, av texter, foton eller grafik som finns i denna är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från FLUIDRA COMMERCIAL, vilket kan betraktas som bedrägeri. All reproduktion, representation, anpassning, översättning och/eller ändring av hela eller delar av webbplatsen eller överföring till en annan webbplats är också förbjuden. 

 

Du kan kontakta oss på marketing.zpce@zodiac.com


INDUSTRIELL OCH IMMATERIELL ÄGANDERÄTT


Portalens presentation och innehåll utgör i sin helhet ett verk som skyddas av gällande lagstiftning om immateriella rättigheter och som FLUIDRA COMMERCIAL äger. Användning eller reproduktion, även delvis, av texter, foton eller grafik som finns i denna är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från FLUIDRA COMMERCIAL, vilket kan betraktas som bedrägeri. All reproduktion, representation, anpassning, översättning och/eller ändring av hela eller delar av webbplatsen eller överföring till en annan webbplats är också förbjuden. 

Underlåtenhet att följa detta kan leda till utövande av rättsliga eller utomrättsliga åtgärder som kan motsvara dem vid utövandet av deras rättigheter.

 

Alla immateriella och industriella rättigheter till information, data, grafik, design, programvara, varumärken och annat innehåll på portalen tillhör FLUIDRA COMMERCIAL och/eller dess licensgivare, och därför är det förbjudet för kunden/användaren att använda, reproducera, överföra, omvandla, distribuera eller exploatera dem på något sätt, utom som en del av den tjänst som portalen är integrerad i och för uteslutande privata ändamål. 

 

FLUIDRA COMMERCIAL förbjuder alla åtgärder som strider mot gällande lagstiftning, av den dokumentation/det innehåll som kan laddas ner från portalen, särskilt är det inte tillåtet att manipulera eller göra någon annan användning av innehållet, inklusive produktkataloger, priskataloger, bland annat.

 

Underlåtenhet att följa detta kan leda till utövande av rättsliga eller utomrättsliga åtgärder som kan motsvara dem vid utövandet av deras rättigheter.


JURIDISKA OMNÄMNANDEN


FLUIDRA COMMERCIAL förbehåller sig rätten att ändra eller ta bort information på denna webbplats utan föregående meddelande, eftersom vi ständigt strävar efter att förbättra kvaliteten på våra produkter. Observera att:

 

- FLUIDRA COMMERCIAL får överföra och utnyttja den information som förmedlas på denna portal i enlighet med gällande lagstiftning.

 

- Du har rätt att få tillgång till och rättelse av de uppgifter som rör dig, vilket du kan utöva genom att skriva till följande e-postadress dataprivacy@fluidra.comeller per post till Av. Alcalde Barnils, 69, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Om du anser det nödvändigt kan du dessutom kontakta vårt dataskyddsombud på följande e-postadress dataprivacy@fluidra.com med referensen "DPO" i ämnet. Om du inte får svar inom en rimlig tid kan ni lämna in ett klagomål hos den spanska dataskyddsmyndigheten.


GRAFISKA BREV


Varumärkena ZODIAC, BARACUDA, SWEEPY, NATURE 2, CLEARWATER, MAGNAPOOL, POLARIS, SET, AQUALINK är registrerade varumärken. Användningen av dessa varumärken och deras logotyp måste godkännas av FLUIDRA COMMERCIAL.

 

Portalen, informationen och de funktioner som erbjuds motsvarar gällande lagstiftning, men användningen av portalen sker på egen risk. FLUIDRA COMMERCIAL garanterar inte under några omständigheter riktigheten, det kommersiella värdet, kvaliteten eller sanningshalten i den information som publiceras på portalen eller som är tillgänglig via den.

 

FLUIDRA COMMERCIAL kan inte heller garantera att den server som gör Portalen tillgänglig är skyddad mot virus som kan skada, infektera eller förstöra din datorutrustning eller annan utrustning när du går in på Portalen, laddar upp ett dokument eller använder någon annan funktion på Portalen.

 

I enlighet med lagen kan FLUIDRA COMMERCIAL inte hållas ansvarig för direkta eller indirekta skador, oavsiktliga eller andra, som uppstår till följd av korrekt eller felaktig användning av webbplatsen. FLUIDRA COMMERCIAL kan inte heller hållas ansvarig för direkta eller indirekta skador som uppstår till följd av fel eller försummelser på denna webbplats, i den information som tillhandahålls eller i de funktioner som erbjuds.

 

FLUIDRA COMMERCIAL förbehåller sig rätten att när som helst ändra, lägga till eller ta bort hela eller delar av portalens innehåll eller funktioner utan föregående meddelande och utan att FLUIDRA COMMERCIAL kan hållas ansvarig eller hållas ansvarig för användaren av sidan. Alla meddelanden som skickas till FLUIDRA COMMERCIAL via portalen ger inte upphov till några skyldigheter för FLUIDRA COMMERCIAL.

 

Ni förbinder er också uttryckligen att inte förstöra, ändra, göra onödig eller på annat sätt skada data, program eller elektroniska dokument som finns i portalen, och att inte hindra andra användares åtkomst genom massiv förbrukning av de datorresurser genom vilka FLUIDRA COMMERCIAL tillhandahåller tjänsten, samt att inte utföra åtgärder som skadar, avbryter eller genererar fel i dessa system eller tjänster.

 

Användaren förbinder sig också att inte införa program, virus, makron, applets, ActiveX-kontroller eller någon annan logisk enhet eller teckensekvens som orsakar eller kan orsaka någon typ av ändring i FLUIDRA COMMERCIAL:s eller tredje parts datasystem.

 

FLUIDRA COMMERCIAL förbehåller sig rätten att stänga av eller blockera åtkomsten till portalen om den bryter mot detta rättsliga meddelande, tredje parts rättigheter eller tillämplig lagstiftning.

 

För att få tillgång till portalens funktioner är det nödvändigt att registrera sig. FLUIDRA COMMERCIAL beviljar dig därför en fri användarlicens för att använda det innehåll och de funktioner som finns tillgängliga på portalen i enlighet med de användningsområden för vilka den har utformats och i synnerhet i enlighet med bestämmelserna i detta dokument och/eller tillämplig lag.

 

I linje med ovanstående är användaruppgifter som erhålls genom prenumeration eller registrering lösenordskyddade. Du förbinder dig att hålla ditt lösenord hemligt och att skydda det mot obehörig användning av tredje part. Användaren ska omedelbart underrätta FLUIDRA COMMERCIAL om all obehörig användning av sitt konto eller om alla säkerhetsöverträdelser i samband med portaltjänsten som han/hon har fått kännedom om.

 

FLUIDRA COMMERCIAL vidtar nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera skyddet av personuppgifter och för att undvika ändring, förlust, behandling och/eller obehörig åtkomst, med hänsyn till den senaste tekniken, arten av de lagrade uppgifterna och de risker som de utsätts för, allt i enlighet med bestämmelserna i lagstiftningen på området.

 

FLUIDRA COMMERCIAL ska inte vara ansvarig gentemot användaren för att hans personuppgifter lämnas ut till tredje part om det inte beror på orsaker som är direkt hänförbara till FLUIDRA COMMERCIAL, och inte heller för att tredje part som inte är knuten till FLUIDRA COMMERCIAL använder sådana uppgifter på ett otillbörligt sätt.

 

Licensen att använda portalen är begränsad till det europeiska territoriet, så även om användaren kan få tillgång till portalen från ett land utanför Europa är användningen av den endast tillåten inom Europa.


PERSONUPPGIFTER


För ytterligare information om hur vi behandlar dina uppgifter, se vår Allmän sekretesspolicy.


COOKIES


För mer information om användningen av cookies, se vår Cookiespolicy.


JURISDIKTION OCH TILLÄMPLIG LAG 


Portalen ska regleras av och tolkas i enlighet med spansk lag. I händelse av olikheter eller konflikter är båda parter överens om att underkasta sig Barcelonas domstolar och tribunaler.